Umowa o dzieło / zlecenie

Aby skorzystać z czyjejś pracy, najczęściej specjalisty lub artysty, który nie prowadzi własnej działalności, nie trzeba na szczęście go zatrudniać na umowę o pracę – istnieją alternatywne formy zatrudnienia.

 

Wymienić można z grubsza 3 podstawowe formy zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenie lub umowa o dzieło. Każda z nich posiada swoje charakterystyczne cechy, lecz przede wszystkim każda jest ograniczona sytuacyjnie – przykładowo praca, której istotnym elementem jest miejsce i czas jej wykonywania nie może opierać się na umowie o dzieło. Poniżej przedstawiam warunki, jakie należy spełnić w celu podpisania poszczególnych rodzajów umów:

Cechy umowy o pracę:
- konieczność osobistego wykonania pracy przez pracownika
- podporządkowanie w wykonywaniu pracy osobom przełożonym
- pracodawca określa miejsce i czas wykonywania pracy

Cechy umowy zlecenia:
- możliwość wybrania przez zleceniobiorcę podwykonawcy
- samodzielne wykonywanie pracy
- miejsce i czas pracy nieokreślone lub ustalone w umowie

Cechy umowy o dzieło:
- możliwość wybrania przez zleceniobiorcę podwykonawcy
- samodzielne wykonywanie pracy
- rozliczany jest efekt pracy (nikogo nie interesuje czas i miejsce wykonywania pracy, chociaż w umowie ustala się termin jej zakończenia)

Zatem, aby podpisać jakiś rodzaj umowy, należy spełnić określone warunku. Trzeba dokładnie pilnować określeń padających w umowie, aby ich ważność była utrzymana – np. przedmiotem umowy zlecenia może być: „naprawa komputerów” albo „malowanie”; z kolei umowa o dzieło może w takich przypadkach dotyczyć co najwyżej: „naprawienia 10 komputerów znajdujących się w siedzibie firmy” albo „wymalowanie 15 pomieszczeń o określonej powierzchni”. Mówiąc inaczej: umowę zlecenia uznaje się za umowę starannego działania, zaś umowa o dzieło jest umową skutku – w pierwszej podkreśla się czynność, w drugiej efekt.

Należy się jeszcze tylko zastanowić nad celowością takiego rozróżnienia form zatrudnienia. Jakie właściwie dają one korzyści?

Dodatkowe korzyści umowy zlecenia:
- 20% kosztów uzyskania przychodu (lub więcej)
- nie opłacanie ZUS-u dla zleceniobiorców będących studentami (do 26 roku życia)
- pracownikowi nie płaci się za urlop ani inne przerwy w pracy

Dodatkowe korzyści umowy o dzieło:
- 20% kosztów uzyskania przychodu (50% w przypadku przeniesienia praw autorskich na zleceniodawcę)
- pracownikowi nie płaci się za urlop ani inne przerwy w pracy
- brak jakichkolwiek składek dla ZUS!

Czym jest koszt uzyskania przychodu?
Podatek dochodowy, jak sama nazwa wskazuje, płaci się od dochodu (inaczej zysku), a nie od przychodów. Jest to z reguły jasne dla każdego przedsiębiorcy. Kwestia kosztów uzyskania przychodu jest analogiczna dla pracowników zatrudnianych na umowy o dzieło lub zlecenie. Koszt taki pomniejsza kwotę zarobku, stanowiącą podstawę do odprowadzenia podatku dochodowego. Przykład: zleceniobiorca otrzymuje 1000 zł za wykonane dzieło. Koszt uzyskania przychodu przy umowie o dzieło wynosi co najmniej 20%. Dlatego zapłaci podatek dochodowy 18% od 800 zł, a nie od 1000 zł i tym sposobem zaoszczędzi 36 zł (przy większych kwotach również ta różnica wzrasta). Istnieje ponadto możliwość zwiększenia kosztów uzyskania przychodu, gdy zleceniobiorca udowodni, że wykonanie pracy wymagało od niego większego wkładu (musi on posiadać dokumenty potwierdzające wyższe wydatki – np. zakup marmuru do wykonania rzeźby). Z kolei artyści, którzy przenoszą na zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe automatycznie uzyskują aż 50% kosztów uzyskania przychodu, dzięki czemu oprowadzają podatek od zaledwie połowy otrzymanego wynagrodzenia. Przy obecnym ustawodawstwie trzeba jednak spełnić jeszcze jeden warunek – miesięczny zarobek zleceniobiorcy musi wynieść co najmniej 201 zł. W innym przypadku podatek dochodowy pracownika firma przekazuje ryczałtem od całej kwoty umowy - np. 18% od 200 zł.

Wzory umów o dzieło i umowy zlecenia a także dołączane do nich rachunki, które wystawia zleceniobiorca nie prowadzący własnej działalności pobrać można w dziale ze wzorami dokumentów.


Rozliczenie podatku
Podatek dochodowy pracownika wpłaca do Urzędu Skarbowego przedsiębiorca. Należy to uczynić koniecznie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik otrzymał wynagrodzenie. Na koniec roku za każde wynagrodzenie miesięcznie przekraczające 200 zł trzeba sporządzić i dostarczyć pracownikowi PIT-11. Kwoty poniżej 200 zł należy zbiorczo umieścić na druku PIT-8AR, który trzeba przekazać do Urzędu do 20 stycznia (za rok poprzedni).


http://buyviagrapills.com