To jedna z najlepiej rozpoznawalnych instytucji w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powołano do życia w 1934 roku, rozporządzeniem Ignacego Mościckiego. W obecnej formie ZUS działa od 1998 roku- na podstawie Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co to jest ZUS?
  • Kiedy płacimy ZUS?
  • Praca na etacie a ZUS
  • Zawieszenie działalności a ZUS
  • Działalność nierejestrowana a ZUS

Co to jest ZUS?

ZUS to państwowa jednostka organizacyjna, posiadająca osobowość prawną i działająca w sektorze finansów publicznych. Mówiąc w dużym skrócie, ZUS zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi, czyli pobiera składki na ubezpieczenia, ustala, czy świadczenie się należy i wypłaca je. Każdy ubezpieczony i płatnik ma swoje indywidualne konto od momentu pierwszego zgłoszenia do ubezpieczenia. Konto oznaczone jest numerem PESEL, a w przypadku jego braku, serią i numerem dowodu osobistego.

Kiedy płacimy ZUS?

Na opłacenie ZUS-u mamy czas do 20. każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Ten termin obowiązuje również dla comiesięcznych deklaracji: ZUS DRA w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych oraz ZUS DRA i ZUS RCA/RZA/RSA, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

Praca na etacie a ZUS

Zatrudniony na etacie z wynagrodzeniem minimalnym bądź wyższym nie musi uiszczać składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwe jest dobrowolne płacenie składek.

Inaczej wygląda sytuacja z ubezpieczeniem zdrowotnym. W tym przypadku przedsiębiorca zatrudniony na etacie- bez względu na wysokość pensji, musi opłacić składkę zdrowotną drugi raz.

Zawieszenie działalności a ZUS

Zawieszenia działalności dokonuje się przez stronę internetową biznes.gov.pl. Należy wejść w zakładkę pt. Zmień dane w CEIDG. . Urząd informuje ZUS o zawieszeniu działalności z konkretnym, podanym w formularzu dniem. Od tego dnia, aż do momentu wznowienia działalności, płatnik zwolniony jest z płacenia składek, ponieważ ZUS wyrejestruje go z ubezpieczeń. W okresie zawieszenia, nie tylko nie płacimy składek, ale nie składamy również żadnych deklaracji do ZUS.

Zawieszając działalność w trakcie miesiąca, wysokość składek musimy obliczyć proporcjonalnie do ilości dni ubezpieczenia.

Jeśli nie posiadasz innego tytułu ubezpieczenia w okresie zawieszenia, masz możliwość skorzystania z płacenia dobrowolnych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. A gdy zawieszenie jest dłuższe niż 30 dni, to wygasa ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego w przypadku dłuższego zawieszenia, warto również pomyśleć o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (wniosek składa się w NFZ). Alternatywą dla dodatkowej składki jest rejestracja w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bądź też ubezpieczenie przez członka rodziny- współmałżonka, w jego miejscu pracy.

Działalność nierejestrowana a ZUS

Prowadzenie nierejestrowanej działalności nie wymaga zgłoszenia tego faktu do urzędów. A co za tym idzie nie pociąga obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jednak interpretacje różnych organów dotyczące nierejestrowanej działalności, w konkretnych przypadkach, wskazują na konieczność uiszczania składek przez klientów. Działalność nierejestrowana podciągana jest pod umowę zlecenie. A świadczenie odpłatnych usług wiąże się z zawarciem umowy cywilnoprawnej, nie musi mieć wersji pisemnej.

Osoby pracujące na etacie, które mają minimalne bądź wyższe wynagrodzenie nie muszą się martwić, że ich klienci w ramach nierejestrowanej działalności zapłacą za nich ZUS. Są z tego zwolnione. Natomiast jeśli podstawowym źródłem dochodu jest działalność nierejestrowana, obowiązek zapłacenia ZUS i zgłoszenia tego faktu do ZUS przenosi się na klientów.

Wciąż nie ma w tej kwestii jednego stanowiska, dlatego w przypadku wątpliwości, najlepiej zadać pytanie bezpośrednio pracownikom ZUS-u.


Firmino

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.