W wielu firmach przychodzi moment, kiedy przedsiębiorca postanawia zatrudnić pracowników. Pozostanie w stosunku pracy, czyli podporządkowanie pracownika pracodawcy zapewnia jedynie umowa o pracę.

Zalety umowy o pracę

Choć w przypadku tego typu umowy mówi się przede wszystkim o zaletach dla pracownika, przynosi ona ogromne korzyści również pracodawcy. Najważniejszą z nich jest wspomniane wyżej pozostawanie w stosunku pracy. Tym umowa o pracę różni się od umów cywilno-prawnych takich jak umowa zlecenia czy o dzieło. W tego typu umowach zleceniobiorca działa samodzielnie, nie podlegając bezpośrednim poleceniom przełożonego. Stosunek pracy zapewnia podporządkowanie pracownika pracodawcy i możliwość wydawania mu poleceń związanych z wykonywaniem powierzonych zadań.

Określony czas zatrudnienia, podany w umowie o pracę oraz jej warunki dają poczucie bezpieczeństwa finansowego pracownikowi, a pracodawcy – pewność wykonania powierzonych przez niego zadań.

Wymogi formalne umowy o pracę

Umowa o pracę, czyli dokument będący podstawą nawiązania stosunku pracy musi spełnić kilka wymogów formalnych. Muszą być w niej wyraźnie wskazane następujące kwestie:

  • rodzaj umowy (umowa o pracę),
  • strony umowy (dane pracodawcy i pracownika),
  • daty: podpisania umowy i rozpoczęcia pracy (w przypadku braku tej drugiej za dzień rozpoczęcia stosunku pracy uznaje się dzień podpisania umowy) oraz miejsce wykonywania pracy,
  • czas trwania umowy (w przypadku umów zawieranych na czas określony), wymiaru pracy, wysokości wynagrodzenia brutto oraz terminu jego wypłacania,
  • wskazanie rodzaju pracy (np. poprzez podanie nazwy stanowiska).

Rodzaje umów o pracę

W polskim prawie wyróżniamy cztery rodzaje umów o pracę. Decydującym kryterium rozróżniającym te umowy jest czas ich trwania. 

Umowa na okres próbny może być zawarta maksymalnie na trzy miesiące. Podpisywana jest tylko raz, przed podpisaniem kolejnych typów umowy. Jej głównym celem jest sprawdzenie pracownika w zakresie wykonywanych przez niego obowiązków, stosowania się do zasad panujących w miejscu pracy i innych. Jeśli pracownik przejdzie pomyślnie tego typu weryfikację umiejętności, zostaje z nim zawarty kolejny typ umowy o pracę, czyli umowa na czas określony.

Na czas określony podpisuje się umowę z danym pracownikiem, na danym stanowisku tylko dwa razy. Po zakończeniu okresu trwania drugiej takiej umowy, wymagane jest podpisanie umowy na czas nieokreślony. Szczególnym typem umowy określonej czasowo jest umowa na zastępstwo – stosowana, gdy zatrudnia się nowego pracownika w miejsce takiego, który przebywa np. na urlopie wychowawczym lub dłuższym urlopie zdrowotnym. Tego typu umowa wygasa w momencie, gdy zatrudniony na stałe pracownik może wrócić na swoje stanowisko.

Trzecim typem, najbardziej pożądanym przez pracowników (i kredytodawców) jest umowa na czas nieokreślony. Nie podaje się w niej czasu zatrudnienia, więc daje ona zarówno pracownikowi jak i pracodawcy największą pewność utrzymania stanowiska.

Istnieje jeszcze jeden typ umowy o pracę, najrzadziej spotykany. Jest to umowa na czas wykonania określonej pracy. Posiada ona wszelkie cechy umowy o pracę, jednak ustaje niekoniecznie w konkretnym dniu, a w momencie zakończenia zadania (jak w przypadku umowy o dzieło).

Pamiętaj o obowiązkach pracodawcy związanych z ZUS-em, Urzędem Skarbowym, szkoleniami BHP i badaniami lekarskimi.


Firmino

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Program do faktur

Partner portalu: PKO BP

Bank PKO

Najlepsze dla firmy

konto firmowe

księgowość online

programy do fakturowania

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.