Składka na Fundusz Pracy należy do obowiązkowych danin płaconych przez pracodawców, zleceniodawców oraz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Są jednak wyjątki, co reguluje Ustawa dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Do czego służy Fundusz Pracy?
  • Kto go nie płaci?
  • Kto musi go płacić?
  • Ile wynosi?

Do czego służy Fundusz Pracy?

Celem Funduszu jest w dużym skrócie aktywizacja osób bezrobotnych i wypłata świadczeń za okres pozostawania bez pracy. Oczywiście tym, którym świadczenie się należy. Aby je otrzymać, pracownik musi wcześniej mieć pensję w wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeśli jest ono niższe, to pracodawca nie opłaca składki na Fundusz Pracy. A co się z tym wiąże, w przypadku trafienia do urzędu pracy, nie otrzyma zasiłku dla bezrobotnych.

Pieniądze z Funduszu przeznaczane są na różne cele związane z walką z bezrobociem. Są to programy, dodatki aktywizacyjne, szkolenia, kursy umożliwiające przekwalifikowanie się. A z drugiej strony podnoszenie jakości świadczonych osobom bezrobotnym usług.

Kto nie płaci Funduszu Pracy?

Składek na Fundusz Pracy nie muszą odprowadzać przedsiębiorcy, którzy:

  • ukończyli: w przypadku kobiet lat 55, a mężczyzn lat 60,
  • podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne mają niższą niż minimalne wynagrodzenie (Mały ZUS Plus),
  • są w okresie odprowadzania preferencyjnych składek.

Funduszu Pracy nie opłaca również zleceniodawca od umów cywilnoprawnych, pod warunkiem, że jest osobą fizyczną i nie zatrudnia nikogo w oparciu o umowę o pracę.

Kto musi płacić Fundusz Pracy?

Obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy leży po stronie pracodawcy. Odprowadza on składki od osób:

  • pozostających w stosunku pracy bądź służbowym (m.in. umowa o pracę),
  • wykonujących pracę nakładczą,
  • wykonujących pracę w oparciu o umowę zlecenie, agencyjną i inną, do której odnoszą się przepisy zlecenia.

Obowiązkiem odprowadzania składek objęci są również przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, objęci ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Oczywiście poza wspomnianymi powyżej wyjątkami.

Ile wynosi Fundusz Pracy?

Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek. Z czego 1% idzie na Fundusz Pracy, a 1,45% na Fundusz Solidarnościowy. Składka w całości pokrywana jest przez pracodawcę.


Firmino

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.