Najważniejszy wpływ na formę zwolnienia pracownika ma umowa, która została z nim zawarta. W przypadku umów-zlecenia sprawa jest nieco prostsza. Są to umowy terminowe, które kończą się w dniu wyraźnie w nich określonym. Umowę-zlecenia można jednak rozwiązać również przed czasem, korzystając z zawartych w niej zapisów dotyczących wypowiedzenia. 

Umowę-zlecenia może wypowiedzieć zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca. Zazwyczaj przysługuje mu prawo do częściowego wynagrodzenia, odpowiedniego dla poniesionej już przez niego pracy. Jeśli zleceniodawca wypowiada umowę bez ważnego powodu, zleceniobiorca może domagać się nawet pełnej zapłaty wynikającej z umowy kwoty.

Zerwanie umowy-zlecenia przez zleceniodawcę może wiązać się z ważnymi powodami, a każdy z nich oznacza inne konsekwencje:

  • opóźnienie prac – zleceniodawca może wypowiedzieć umowę bez konsekwencji finansowych, jeśli zlecenie nie zostało wykonane w określonym terminie lub gdy aktualny poziom prac wskazuje na to, że nierealne jest terminowe ich wykonanie;
  • wadliwe wykonanie – zdarza się, że dostarczone prace mają wady. Zleceniodawca musi wtedy wezwać zleceniobiorcę do ich usunięcia, wyznaczając na to dodatkowy czas. Jeśli wady nie zostaną w nowym terminie naprawione lub usunięte, możemy odstąpić od umowy;
  • brak współdziałania – z tego powodu umowę zerwać bez konsekwencji może Zleceniobiorca. Jeśli do wykonania zlecenia niezbędne jest współdziałanie zleceniodawcy (np. dostarczenie materiałów, informacji), zleceniobiorca powinien wyznaczyć dodatkowy termin na wypełnienie tego typu obowiązków. W przypadku, gdy nie zostaną spełnione, może zerwać umowę;
  • podwyższenie wynagrodzenia – zdarza się, że w trakcie realizacji prac, ich koszty znacznie wzrastają. Zleceniobiorca może wtedy poinformować o konieczności zwiększenia wynagrodzenia. Zleceniodawca może zrezygnować z umowy, jeśli kwota wydaje mu się zbyt wysoka, ale musi to zrobić niezwłocznie, opłacając część wynagrodzenia na wykonane już prace;
  • pozostałe powody – możliwe jest zerwanie umowy-zlecenia w dowolnym momencie. Konieczne jest wtedy wypłacenie zleceniobiorcy części wynagrodzenia odpowiadającej wykonanej przez niego pracy.


Firmino

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Program do faktur

Partner portalu: PKO BP

Bank PKO

Najlepsze dla firmy

konto firmowe

księgowość online

programy do fakturowania

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Aby dowiedzieć się więcej poznaj Politykę prywatności oraz Politykę cookies.